Nitrofurantoin - Nitrofurantoin 25mg nebenwirkungen, nitrofurantoin mono/mac 100mg caps used, nitrofurantoin ratiopharm 100 mg und alkohol